Scholen

Alle openbare basisscholen in de gemeente Kampen hebben een eigen gezicht. De een is vertrouwd traditioneel, de ander verrassend vernieuwend. Welke school bij jouw zoon of dochter past? Maak kennis met OJS Het Scala, ODS Engelenberg, de Dirk van Dijkschool, Het Meerrijk, OBS Villa Nova en OBS Wonderwijs.
Openbare basisscholen Kampen en IJsselmuiden

Obs Wonderwijs biedt ieder kind een veilige en gezellige plek waar het fijn kan leren en werken en zich optimaal kan ontwikkelen naar eigen mogelijkheden. Bevorderen van eigenaarschap en het stimuleren van onderzoekend leren is hierbij van groot belang. Wij stemmen ons onderwijs zoveel mogelijk af op de behoeften van de leerling door gebruik te maken van gepersonaliseerd leren. Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen onderling en zeker ook ouders is hierbij voor ons van groot belang.

Obs Wonderwijs gaat uit van de veranderende maatschappij waarin de ‘21st century skills’: samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, onderzoekend- en ontdekkend leren, creativiteit, kritisch denken, communiceren, leren van en met elkaar centraal staan

Op obs Wonderwijs voeren wij kindgesprekken (doelen stellen) en betrekken hen daardoor actief bij het leerproces. Kinderen kunnen heel goed aangeven waaraan ze behoefte hebben en wat ze als prettig ervaren hebben. De leerkrachten praten met de kinderen over de doelen waaraan ze gewerkt hebben, hoe ze het onderwijs op Wonderwijs ervaren, wat belangrijk voor hen is en wat ze van de leerkrachten, kinderen en ouders nodig hebben. Hierover worden afspraken gemaakt die later worden geëvalueerd.
Op deze manier stimuleren we de kinderen om daadwerkelijk eigenaar van hun leerproces te worden.

Obs Wonderwijs staat voor het bevorderen van eigenaarschap bij kinderen door bewustwording van eigen handelen met betrekking tot je eigen ontwikkeling, je talenten en omgeving. Wij leren hen vaardigheden zoals plannen, oplossingsgericht denken en reflecteren (de metacognitieve vaardigheden). Door gebruik te maken van digitale platformen in groep 3 t/m 8 (Snappet en Bingel) streven wij ernaar het aanbod op het gebied van rekenen passend per leerling te maken.
Meer weten?
Op obs Villa Nova kom je thuis! Binnen ons huiskamerconcept creëren wij een plek waar leerlingen mogen opgroeien tot zelfstandige mensen. In de fijne sfeer van de huiskamers spelen, leren, eten, overleggen, beslissen, reflecteren we en dragen leerlingen zorg voor zichzelf en elkaar. Op Villa Nova kijken we naar de individuele behoefte van een kind. Er wordt daarbij gewerkt vanuit een growth mindset. Capaciteiten kun je ontwikkelen, het mag in je eigen tempo en iedereen is in staat, met de juiste begeleiding en overtuiging, zijn of haar capaciteiten te vergroten. Op Villa Nova werken we daarbij met portfolio’s, persoonlijke leergesprekken en ouder- kindgesprekken.

Op onze school willen we onze leerlingen de competenties eigen maken die ze nu, maar vooral in de toekomst nodig hebben. ICT neemt daardoor een belangrijke rol in. Dit wordt ingezet om leerlingen te volgen, maar ook als didactisch middel. Andere 21ste eeuwse competenties krijgen vooral aandacht binnen de thema’s die we in de hele school aanbieden. We werken door middel van onderzoekend en ontwerpend leren.

We streven er altijd naar om ieder kind van 4 tot 12 jaar goed onderwijs te bieden in een hoogwaardige leeromgeving. We werken daarbij intensief samen met de kinderen, hun ouders en extern betrokken partners. Alle partijen worden mede-verantwoordelijk gemaakt voor het leerproces en als belangrijke bron gezien van informatie en expertise.

De kinderen van Villa Nova staan midden in deze razendsnel ontwikkelende samenleving. Gepersonaliseerd, maar vooral samen.

Welkom!
Meer weten?
Het Meerrijk lijkt net een klein dorp. In de klassen rondom het centrale leerplein is van alles te beleven. Leerlingen werken op laptops, volgen Engels vanaf groep 1 en krijgen alle ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en in harmonie samenzijn voeren de boventoon. Kortom: een school van de toekomst!
Meer weten?
Wij(s) in de maatschappij; dat is ons motto! Onze kracht ligt in de balans die wij hebben binnen onze school. De opbouw van het team zorgt voor een goede verdeling tussen ervaring en nieuwe kennis. We werken met leerstofjaarklassen en binnen deze groep differentiëren we op niveau. Maar ook werken we schoolbreed aan thema's waarin we met elkaar de diepte in kunnen gaan en van elkaar kunnen leren.
Meer weten?
De daltonschool Engelenberg gelooft in de kracht van de daltonprincipes: zelfstandigheid, vrijheid, reflectie, effectiviteit en samenwerking. Zo willen wij het beste uit elk kind halen. Vol vertrouwen en positiviteit worden de kinderen uitgedaagd hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Rekenen, lezen en schrijven, maar zeker ook muziek maken, sporten, tekenen en plezier staan bij ons hoog in het vaandel. Met de digitale middelen is dat geen probleem. Wij stimuleren een ondernemende, nieuwsgierige en creatieve leerhouding. Zo gaat er een wereld voor hen open! 
Meer weten?

Binnen ONS onderwijs zien wij het als onze taak om ieder kind voor te bereiden op een plek in de maatschappij. Hierbij benutten we de talenten en kansen van ieder kind binnen een veilige en open sfeer in de school.

Onze kernwaarden: 

Ondernemend, Nieuwsgierig en Samen…...ONS onderwijs

Binnen ons Jenaplanonderwijs onderscheiden wij vier basisactiviteiten waarin mensen leven en leren; we leren niet alleen door met pen, papier en het hoofd bezig te zijn. Door met elkaar in gesprek te zijn, kunnen we elkaar informeren en elkaar leren begrijpen.  Maar ook door samen te vieren:  bijvoorbeeld in een weekopening- of sluiting, waar we leren van elkaar wat ons hoofd en hart heeft beziggehouden en we brengen gevoelens op elkaar over. 

Tijdens het gesprek in de kring worden de plannen gemaakt en wordt voor een deel het werk besproken. Onder werk vallen de instructiemomenten en de blokperioden, waarin kinderen zelfstandig met het werk bezig zijn. Door samen te spelen, leren we rekening met elkaar te houden. Onderzoekend leren is een belangrijk onderdeel van ons leren binnen het Jenaplan onderwijs. Ook maken we al spelend iets wat we meegemaakt hebben tot iets van onszelf. 

Deze basisactiviteiten wisselen elkaar af. Deze afwisseling is vastgelegd in het ritmisch weekplan.

Meer weten?